นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอกะปง อ.กะปง จ.พังงา
3 13:00 - 00:00 บรรยายเรื่อง"เรียนรามอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" และให้โอวาทแก่นักศึกษา
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา