นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ออกปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี