นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
รายละเอียด : โรงแรม 7 แห่ง พื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (ขอต่อใบอนุญาต)
สถานที่ : โรงแรม 7 แห่ง ในพื้นที่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 16:00 - 00:00 ประธานปล่อยแถวปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : หน่วยงานในพื้นที่ จ.พังงา