นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธ์ุ และเรื่องอื่น ๆ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา