นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการอบรมปิดจุดอ่อนขายออนไลน์สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ณ ห้องประชุมพุงช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
รายละเอียด : ของจังหวัดพังงา
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เรือนจำจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
5 18:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดงาน "ย้อนยุค เสน่ห์กราภูงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)