นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
รายละเอียด : ของจังหวัดพังงา
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา