นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 09:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (Protectecd Area Committee : PAC) ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา