นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บน "ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล)
2 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพังงา