นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และภาคเอกชน - ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 บริษัท 456 อีเว้นท์ ศรีเอชั่้่น จำกัด ขอเข้าพบ เพื่อเสนอโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล)
3 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมปรึกษาหารือปํญหาเรื่องราวร้องทุกข์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
4 15:00 - 00:00 ภาพถ่ายนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ขอเข้าพบ รอง ผวจ.พง.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา