นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. และภาคเอกชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา