นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานและตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายละเอียด : - เสื้อ พอ.สว.
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.2 บ้านบ่อแสนไทรงาม ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : หลาดลองแล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา