นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.ธนารักษ์พื้นที่พังงา