นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 - ร่วมการตรวจการจ้างโครงการท่าเทืยบเรือบ้านอันเป้า ท่าเทียบเรือช่องหลาด ท่าเทียบเรือคลองเหีย อ.เกาะยาว จ.พังงา ม.1 ต.เกาะยาว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเทียบเรือบ้านอันเป้า ท่าเทียบเรือช่องหลาด ท่าเทียบเรือคลองเหีย อ.เกาะยาว จ.พังงา