นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา