นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดและหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 10:30 - 00:00 คณะผู้จัดทำหนังสือ SBL บันทึกประเทศไทย บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จำกัด ขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการทำงาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 14:30 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2562
รายละเอียด : - เครื่องแบบปกติขาว
สถานที่ : ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
4 14:50 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2562 (ผอ.สว.จังหวัดพังงา)
รายละเอียด : - เสื้อ ผอ.สว. กางเกงสีดำ
สถานที่ : ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต