นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิจารณาเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
2 14:30 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปราขการพิเศษถวายพระพร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
3 14:50 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2562 (ผอ.สว.จังหวัดพังงา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต