นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดพังงา
รายละเอียด : เสื้อขาว/ชุดสีขาว
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
3 14:00 - 00:00 บันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : ชุดปกติขาว
สถานที่ : ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต