นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 14:00 - 00:00 - ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง)