นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ออกตรวจปราบปรามและดูแลความปลอดภัยทางน้ำ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เกาะเจมส์บอนด์ และเกาะต่าง ๆ
2 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 10:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีจังหวัดพังงา "วันสตรีไทย ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา