นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีจังหวัดพังงา "วันสตรีไทย ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา