นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการสร้างแฟลตของที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการ ปลัดจังหวัด