นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 กล่าวต้อนรับอธิบดีกรมการข้าว ประธานการจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการปลูกข้าวแปลงใหญ่ และสาธิตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ แปลงสาธิต (บ้านนาทอน)หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวน้อย อ.อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
2 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ ชั้น 3