นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -