นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ร่วมกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณบ้านหานบัว ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา