นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ภาคใต้ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันอามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่