นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 16:30 เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร