นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมคาลิมา รีสอร์ท แอนวิลล่า เขาหลัก (5แห่ง) หมู่2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา