นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมคาลิม่า รีสอร์ท แอนด์วิลล่า เขาหลัก อ.ท้ายเหมือง
2 11:00 - 00:00 ร่วมโครงการอาสารักษาดินแดนสัมพันธ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดบางวัน ม.1 ต.บางวัน อ.คุระบุรี