นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:15 - 00:00 ร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาแนวคิดบุคลากรของที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : จังหวัดกระบี่