นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาจัดหาที่ราชพัสดุในพื้นที่สำหรับสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา ชั้น 2