นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุม คกก.บูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุม ก.อบต.จ.พังงา ครั้งที่ 8/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา