นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลเกาะยาวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว