นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง หมายเลข 4 เป็น 4 ช่่องจราจร
รายละเอียด : ตอนเขาหลัก ลำแก่น
สถานที่ : ณ โรงแรมเซนทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก (ห้องเขาหลักฮอลล์ ชั้น 2) ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเส้นทางจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา