นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเส้นทางจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา