นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมให้การต้อนคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 73
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคระกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ครั้งที่ 2/2562 - ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่