นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่3 ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
สถานที่ : โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปาร์ รีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.กระบี่
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนคุระบุรี จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา