นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนคุระบุรี จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา