นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล จ.พังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา