นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการจัดอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติ ในระดับอำเภอ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม กกต.จังหวัดพังงา