นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.พมจ.พังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 อ.เมือง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่สมควรได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา