นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมโครงการสนับสนุนการจัดอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติ ในระดับอำเภอ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 สนง.กกต.จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมพิจารณาคัดเลือกครูหรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่สมควรได้รับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา