นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 10 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.พมจ.พังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 อ.เมืองฯ จ.พังงา