นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 10 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.พมจ.พังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 อ.เมืองฯ จ.พังงา