นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 11 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพังงาฯ ครั้งที่ 5/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จ.พังงา ครั้งที่2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา