นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 11 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพังงา ครั้งที่5/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาอบจ. (ห้องประชุมเล็ก)