นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 17 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกรระดับจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สนง.ธ.ก.ส จังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมตะปู โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
4 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมโครงการจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานชั่วคราว บริเวณบ้านหานบัว ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา