นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 18 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการศอ.ปส.จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:30 - 00:00 ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจัหวัด