นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธนการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอนเฉิลมพระเกียรติฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพังงา ชั้น 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562 - 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการขจังหวัดพังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา (ห้องอินทรักษ์)