นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานตรวจการจ้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านบางท้อน ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านบางท้อน ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา