นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด และคณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา