นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด และคณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา